سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی شهابی – آزمایشگاه پژوهشی CAD ، دانشکدهی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ا
زین العابدین نوابی – آزمایشگاه پژوهشی CAD ، دانشکدهی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ا

چکیده:

افزایش روزافزون پیچیدگی مدارهای مجتمع از یکسو و فراگیرشدن فناوری نانو در عرصهی ساخت و تولید تراشههای رقمی از سوی دیگر، منجر به حساسیت بیشتر این مدارها در برابر اشکالهای فیزیکی ( ناشی از ساخت ) و کاهش بازده محصولات شدهاست . استفادهی مجدد از این تراشهها حتی با کارایی کمتر بسیار مناسب بهنظر میرسد . در این مقاله روشی برای سنتز سطح بالای ASIC های تحملپذیر در برابر اشکال با معرفی مفهوم انتساب منابع پویا ارائه شدهاست . در این روش عملگرها به مؤلفههای مجازی منتسب شده و عملیات نگاشت بین این واحدهای مجازی با واحدهای فیزیکی از طریق تعدادی تسهیم – کننده و فلیپ – فلاپ تعبیهشده در مسیرِدادهی مدار صورت میپذیرد