سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا نبی بیدهندی – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
ناصر مهردادی – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
اکبر باغ وند – استادیار گروه حوادث و سوانح دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – کارشناس ارشد مدیریت در حوادث و سوانح ودانشجوی دکترای تخصصی برنامه ریزی

چکیده:

معمول تر ین رو یکرد در ارز یابی عملکرد شر یانهای ح یاتی ) تاسیسات و تجهیزات شهر ی( پیش از رخداد زلزله ، تعریف سناریوهای خوش بینانه ، نیمه خوش بینانه و بد بینانه می باشد. رویکرد تعریف سناریوها ی چند گانه از جهات مختلف دارای ناکارآمد ی می باشد ، از جمله با تغییر بیش از یک متغیر عملا " امکان مقا یسه صح یح از عملکرد تاس یسات شهر ی را غیر ممکن می سازد.
هدف از ارائه ا ین مقاله پ یشنهاد یک رو یکرد نو ین در ارز یابی عملکرد شبکه شر یانهای ح یاتی در برابر زلزله م ی باشد . در این شیوه با در نظر گرفتن سیستمهای ۳ گانه ، محیط ، شبکه و سانحه به ارائه یک راهکار جایگزین و در عین حال پایا به منظور سنجش عملکرد شبکه شر یانهای ح یاتی پس از وقوع زلزله پرداخته شده است . در انتها ن یز به منظور سنج ش کارآمدی این د یدگاه به صورت مورد ی نتایج کاربرد رویکرد تعریف سناریو با انتخاب دستگاه مختصات برای شبکه حمل و نقل مورد مقایسه قرارگرفته است.