سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد اختیارزاده – وزارت راه وترابری،مرکز نوسازی و تحول اداری
مجد ایرانمنش – وزارت راه وترابری،مرکز نوسازی و تحول اداری

چکیده:

روند موجود امروزی در کاهش منابع طبیعی و افزایش تعـداد کالاهـای مـصرفی کـه تولیـد شـده انـد منجـر بـه افـزایش چشمگیری در تعداد کالاهای مصرف شده ، دورانداخته شده و منقضی شده گردیده است . بدین جهـت مفهـوم پـردازش پایـان عمر EOL محصول، به عنوان سرفصل جدیدی در ادبیات تولیـدی مطـرح گردیـد . از اینـرو راههـای ممکـن بـرای پـردازش محصولات مصرف شده یا . . . مورد تجزیه و تحلیل های فراوانی قرار گرفت . در این مقاله ذکر می گـردد کـه فرآینـدهای انهـدام محصول , استفاده مجدد، تولید مجدد , تعمیر قطعات و بازیافت مطرح تر ین گزینه ها برای پردازش پایان عمر محصول می باشند . از اینرو در مقاله حاضر یک مدل برنامه ریزی آرمانیGP ارائه می گردد ک ه از طریق آن می توان بهترین ترکیب از آلترنات یوهای فوق را با توجه به ترجیحات تصمیم گیرنده انتخاب نمود .