سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ریحانه ریخته گران – دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید صدری – دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمود طاهری – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از میدان تصادفی مارکف، به بررسی شیوه ای بیزی ۱ در توصیف عناصر تصویر می پردازیم. در این روش، بر مبنای تصویر برچسب گذاری شده از تصویر اصلی، توصیف مرتبط با هر ناحیه برچسب گذاری شده، به عنوان متغیر تصادفی از ی ک میدان تصادفی مارکف درنظر گرفته می شود و با استفاده از ویژگ ی های میدان تصادفی مارکف، فرم توزیعی متغ یرهای مربوطه به دست می آید . سپس با استفاده از اطلاعات موجود در تصویر و مجموعه اطلاعات قبلی، محتمل ترین توص یف برای هر ناحیه به دست می آید . همچنین نتایج به کارگیری این شیوه بر مجموعه ۱۰ تصویر ساختگی از یک منظره و ۱۲ تصویر واقعی از منظره ای دیگر ارائه شده است . نتایج نشان می دهند که عمل توصیف بخش های مختلف این تصاویر به درستی انجام شده است.