سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میرحسن میریعقوب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری – دانشگاه مازندران
محمدرضا قنبرپور – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران

چکیده:

حوزه آبخیز به عنوان واحد تصمیم گیری و برنامه ریزی سیاست های کلان یک کشور نیازمند بوجود آمدن دید همه جانبه و سیستمی است . دخالتهای انسان به منزله عنصر تاثیر گذار در اکوسیستم باعث اختلال در عملکرد سیستم حوزه آبخیز شده و آن را مساعد بروز بحران های زیست محیطی نموده است . در این خصوص مدیریت جامع حوزه های آبخیز به عنوان امری برای برنامه ریزی های کل نگر مطرح شده و آن را به عنوان واحد اصلی برنامه ریزی اقتصادی، اکولوژیکی و سیاسی جهت توسعه پایدار تبدیل کرده است . رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبیAHPروشی برای مدیریت و تصمیم گیری در حوزه های آبخیز بوده و در فرآیند برنامه ریزی از معیار وزن دهیدر سیستم های باز بهره می گیرد این روش یک ساختار رده ای را به منظور ساده سازی یک فرایند پیچیده تصمیم به صورت رده های اهداف، معیارها، زیر معیارها و استراتژی ها در نظر می گیرد . به عبارت دیگر AHP اهرم موثری در پیاده سازی اصول مدیریت جامع به شمار می رود .