سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
ناصر پور معلم – دکترای حمل و نقل و ترافیک، عضو هیات علمی دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اص
علی ذهب صنیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده حمل و نقل، دانش

چکیده:
در عصر ارتباطات جابجایی می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه داشته باشد. بنابراین توسعه پایدار حمل و نقل در سه بخش عمده: زیر ساخت ها (هزینه ها C)، اقتصاد و بهروری (منافع B) و حفظ و نگهداری نسبت به منافع به هزینه ها (B/C) نقش آفرینی می کنند. هدف از این مقاله ارزیابی عوامل ساختاری در حداکثری سازی منافع از بخش اقتصاد و بهروری است. در این راستا شناخت عوامل تعیین کننده ای چون تحقیق و توسعه، ایجاد فناوری، رهبری تکنولوژی، قانون برنامه پنجم توسعه، طرح جامع حمل و نقل، ساختار مهندسی جامعه، زنجیر تحقق و ماتریس تامین، در ارزیابی های شکوفائی جامعه از سهم اقتصاد و بهره وری در بخش حمل و نقل صورت پذیرفت. تابع هدف ارتقاء اقتصاد ملی در بخش حمل و نقل مطرح گردید و از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فرموله کردن موضوعات با استفاده از نرم افزار تا رسیدن به یک قضاوت مهندسی دنبال گردید.