سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید شفیعی – عضو هیئت علمی و مدیرگروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدمهدی گلستان هاشمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله به مقایسه تحلیل و تطبیقی روش شناسی های مهندسی ارزش و شش سیگما پرداخته و براساس ان با رویکردی تعاملی مدلی هم افزایانه برای افزایش بهره وری اجرایی این دو روش افزایش اثربخشی وکارایی پیشنهاد می گردد دو روش شناسی مهندسی ارزش و شش سیگما هرکدام دو نوع هدف و روش را شامل می شوند یکی اهداف و روشهای مشترک و دیگری اهداف و روشهای ویژه و تخصصی درسازمانی که بخواهد هر دو روش مهندسی ارزش و شش سیگما را به کارگیری رویکرد تعاملی و هم افزایانه قابلیت بیشتری برای موفقیت اجرایی و تحقق اهداف دارد دراصل مقاله با تشریح شیوه مطالعاتی مقایسه تحلیل و تطبیقی این دو روش شناسی وجوه افتراق واشتراک مشخص شده و با توجه به آنها مدل اجرایی تعاملی و هم افزایانه توضیح داده می شود