سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی فراحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
رسول وظیفه – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه در بسیاری از کشورها تغییرات جدی و عمیقی در نحوه مدیریت سازمانهای دولتی در حال رخ داده است ، چنین تغییراتی وجود استانداردها، شاخص ها ونظامدقیق تر ارزیابی عملکرد را در این سازمانها ضروری می سازد. کنترل سنتی مدیریت در سازمانهای این بخش بر توجه به درون داده ها متمرکز بوده است. چنین رویکردی سنجش دقیقی ازعملکرد مبتنی بر سایر عناصر سیستم عملکرد سازمان، یعنی رویکرد های متمرکز بر میا ن داد متمرکز بر برون داد و رویکرد متمرکز بر پیامدها ونتایجاستفاده از این رویکرد ها را برای سنجش دقیق عملکرد توصیه می نماید. در ادامه با توجه به محدودیت های استفاده از این رویکرد ها معیارهای دخیل در قابلیت کاربرد هر کدام را در موقعیت مناسب آن مطرح نموده وسر انجام چهارچوبی اقتضایی را برای استفاده از رویکردها و موقعیت مناسب آن در اختیار می گذارد.