سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
احمد تقدیسی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
راضیه رحیمی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نظام سیاستگذاری دانشگاه اصفهان
مامند خوش نظر – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه اصفهان
اکرم ملااسدالله – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه اصفهان

چکیده:
گردشگری روستایی یکی از زمینه های نسبتا تازه در توسعه روستایی است که می تواند فرصت ها و امکاناتی را به ویژهبرای اشتغال و درآمد روستاییان فراهم سازد و نقش موثری در احیا و نوسازی نواحی روستایی ایفا کند . بطوریکه این نوعگردشگری گرایش زیادی در جهان برای سرمایهگذاری در این صنعت را به وجود آمده است و میل به تنوع سازی فعالیت-های روستایی از طریق گردشگری رو به فزونی میرود.این نوع گردشگری که با بخشهای دیگر جامعه وجوه مشترکیداشته دارای اثرات و پیامدهای مختلفی است و میبایست در فرایند برنامهریزی،تمامی جوانب آن را مورد ملاحظه قرار دادتا از اثرات منفی آن کاسته شده و تاثیرات آن در ابعاد اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی افزایش یابد .نقش و اهمیت گردشگریدر فرایند توسعه کارآفرینی روستایی در بسیاری از کشور ها به اثبات رسیده است و توجه به این امر مهم در برنامه ها وطرح های روستایی به ویژه طرح های محلی اهمیت زیادی را طلب می کند . قلمرو این پژوهش روستای گرمه واقع درشهرستان خور و بیابانک استان اصفهان می باشد و هدف از آن ارزیابی تاثیر صنعت توریسم در توسعه پایدار فضایکارآفرینی روستای مصر می باشد . روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی –تحلیلی و پیمایشی می باشد بهطوریکه برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نظر پرسشنامه ای از دو گروه کارشناسان به تعداد ۱۵ نفر و جامعهروستایی ۱۲۰ نفر تهیه شده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که صنعت توریسم در توسعه پایدار فضای کارآفرینیروستای گرمه رابطه معناداری وجود دارد و در صورتیکه صنعت توریسم در این منطقه با برنامه ریزی اصولی و مناسبهمراه باشد شاهد توسعه اقتصادی این روستا و جلوگیری از مهاجرت جوانان در این منطقه رامی توان شاهد باشیم.