سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مرضیه بردستانی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهیدچمرا

چکیده:

رشد و توسعه مفهوم سواد اطلاعاتی در دهه های اخیر معلول فزونی و تنوع اطلاعات نظام های اطلاعاتی است .تعاریف موجود نشان می دهد اگرچه این مقوله از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته توانایی مکان یابی ارزیابی و استفاده صحیح از اطلاعات پیام اصلی آن میباشد. افراد با سواد اطلاعاتیبا داشتن تفکری مستدل و منتقدانه مبتنی بر شناخت توانایی آمایش اطلاعات و استفاده صحیح از آن را در موقعیت های گوناگون دارابوده و به علت شناخت دقیق ماهیت مسئله، اندیشیدن اصولی و کشف روابط بین امور به دنبال خلق نتایجی تازه هستند. یکی از روشهای ایجاد یادگیری مستمر (مادام العمر) که از ویژگی های افراد با سواد اطلاعاتی بوده و سبب تغییرات پایدار در توالیهای فرد میشود، آموزش مهارتهای صحیح جستجوی اطلاعت است. در آموزش مهارتهای اطلاع یابی آنچه مهم است یادگرفتن مهارتهایی است که درجهت دانستن و حل مسئله اطلاعاتی بوده و با دانش فراشناخت ارتباط نزدیکی دارد.