سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۲۵
نویسنده(ها):
افسانه علیزاده اصلی –

چکیده:
پژوهش با هدف بررسی تاثیر سرسختی روانشناختی بر کیفیت زندگی با میانجیگری تمایز یافتگی انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی در قالب الگو سازی معادله ساختاری است . جامعه آماری ۲۴۲ نفر دانشجو ( ۱۳۶ مرد و ۱۰۶ زن) بودند که با استفاده از روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار های به کار برده شده برای سنجش متغیر های پژوهش عبارت بودند از :مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز ، مقیاس تمایزیافتگی اسکورون ( DSI) و مقیاس کوتاه کیفیت زندگی(WHOQOL-BREF ). تحلیل داده ها با استفاده از الگو سازی معادله ساختاری (SEM)از طریق نرم افزارAMOS انجام شد. یافته ها نشان داد سرسختی روانشناختی در کیفیت زندگی تاثیر می گذارد اما تمایز یافتگی تنها با ورود متغیر سرسختی روانشناختی بر کیفیت زندگی اثر می گذارد.