سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدکریم بهادری – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – مرکز تحقیقات بهداری در رزم و تروما
سمیه نوری حکمت – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – مرکز تحقیقات بهداری در رزم و تروما
احسان تیمورزاده – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – مرکز تحقیقات بهداری در رزم و تروما

چکیده:

تریاژ بیمارستانها در مواقع بحران، باید آمادگی کامل برای پذیرش تعداد زیادی از آسیب دیدگان را داشته باشد . هجوم سنگین بیمارانی که بلافاصله به بیمارستان وارد می شوند باعث مصرف سریع منابع موجود در بیمارستان می گردد . دونکته اس اسی کـه می بایست در بیمارستان ها مورد توجه قرار گیرد، هجوم آسیب دیدگان در هر زمان و بدون مشدار قبلی می تواند اتفاق بیفتد عبارتند از : هم بیمارستان و هم کلیه کارکنان باید آمادگی لازم برای خدمت رسانی به این بیماران را داشته باشند . در برنامه اورژانس بیمارستانی وظایف خاص هر فرد از تیم بیمارستانی و نیز هر یک از بخشهای بیمارستان باید به تفضیل بیان گردد؛ این برنامه نباید مانعی برای انجام فعالیت ها ی عادی بیمارستان باشد . بهتر اسـت وظـایف تعریـف شـده بـرای کارکنـان در مواقـع بحران، مشابه فعالیت های روزانه آنها باشد . درصورتیکه فرایندی جهت هماهنگی و ارتباط با دیگر بیمارستانها در مواقع بحرانی ایجاد گردد، می توان مجروحینی که خارج از ظرفیت بیمارستان هستند را به سایر بیمارستانها انتقال داد؛ از سوی دیگـر سـایر بیمارستان ها می توانند بیمارستان را با فراهم نمودن تجهیزات و نیروی انسا نی متخـصص یـاری نماینـد . در ایـن میـان تریـاژ بیمارستانی اهمیت بسیار زیادی دارد . تریاژ درواقع فرایند طبقه بندی بیماران براساس شدت آسیب و اولویت بندی آنـان بـرای دریافت درمان براساس منابع موجود در بیمارستان است . در بیمارستانهای ICRC ، تریاژ زمانی اغاز می شـود کـه ۷ نفـر بیمـار اورژانسی همزمان برای دریافت درمان به بیمارستان مراجعه نمایند . این فرایند کارکنان را قادر می سازد که با سیستم مـستند سازی و تجهیزات آشنا شوند . آنچه که در اولویت بندی درمان یا طبقه بندی بیماران باید مورد توجه قرارگیرد، زمانی است کـه بیماران به بیمارست ان می رسند؛ زیرا با گذشت زمان ممکن است وضعیت بیماران و درنتیجـه اولویتهـا تغییـر کننـد؛ بنـابراین
بیماران به محض رسیدن به بیمارستان باید وارد فرایند تریاژ شوند . فرایند تریاژ ۲ جزء دارد : .۱ ارزیابی کلینیکی بـرای تعیـین اینکه چه بیمارانی برای دریافت خدمات درمانی در تولویت قرار می گیرند. ۲- سازماندهی و مدیریت پذیرش مجروحینی که به بیمارستان آمده اند.