سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مرتضی رجوعی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه امام رضا (ع)
پگاه ابریشمی – کارشناس حسابدری و مدیر مالی شرکت آسان فوم

چکیده:

مهم ترین هدف این مقاله ادغام متغیرهای سازمان و مدیریت در یک مدل واحد است که معمولاً به طور مجزا از یکدیگر تحلیل می شوند؛ این متغیرها شامل متغیرهای اقتضایی، متغیرهای طراحی سازمان، رویکردهای استراتژیک و رویکردهای مدیریت کیفیت هستند. هسته اصلی مدل از سه متغیر اساسی طراحی سازمان تشکیل شده است:سطح تمرکزگرایی، سطح رسمیت- استاندارد سازی و سطح چشم انداز و ارزش های مشترک. از طریق تجزیه و تحلیل این مدل مفهومی می توان جایگاه فعالیت ها و واحدهای سازمانی را در رابطه با این متغیرهای سازمانی ارزیابی کرد؛ مطابقت متغیرهای سازمانی و عوامل اقتضایی با یکدیگر را سنجید؛ رابطه بین رویکردهای مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت را مشخص کرد و نهایتا نوعی تناسب و سازگاری بین رویکردهای مدیریت استراتژیک، متغیرهای سازمانی ، عوامل اقتضایی و رویکردهای کیفیت ایجاد کرد.