. با توجه به شهرت رادیو و تلویزیون، آموزش دهندگان به فناوری جدیدی دست یافتند که به سیستم پستی برای ارائه آموزش متکی نبود و به این ترتیب مجوز اولین رادیوی آموزشی دانشگاهی در سال ۱۹۲۱ صادر شد که اولین پایه شکل گیری آموزش الکترونیکی محسوب میگردد [۱] در سال ۱۹۶۰ با تکامل و پیشرفت رسانه ها، تکنولوژی آموزشی از راه دور نیز دچار تغییر شد و به جای تکیه بر سیستم پستی بر استفاده ترکیبی از ابزار چند رسانهای و مولتیمدیا و ساختارهای اداری برای پشتیبانی آموزشی از دانشجویان متکی بود؛ به نحوی که علاوه بر انگلستان و آمریکا در سایر کشورهای اروپایی و آسیایی مؤسسات آموزش الکترونیکی توسعه یافت. امروزه کلاسهای مجازی به دلیل وجود تکنولوژی های همگانی چون تلویزیون، رادیو و همچنین فناوری های جدید همچون لب تاپ، نوتبوک و شبکههای کامپیوتری رو به افزایش است. مسلما اختراع تلویزیون و ویدئو بزرگترین تأثیر را بر آموزش راه دور داشته است، اما PC ها و اینترنت باعث باز آفرینی چهره آموزش شدند و موجبات یادگیری و آموزش دانشجویان را از فواصل دور فراهم کردند. در جدول شماره یک، تفاوت های دو سیستم سنتی و مدرن در آموزش و یادگیری ارائه شده است.

رویکرد سنتی رویکرد مدرن

تاکید بر رقابت و خارج نمودن رقیب از میدان همکاری و مشارکت تشکیل تیم وظیفه فراگیران || ذخیره سازی اطلاعات، حفظ مطالب مدیریت اطلاعات ، تولید دانش روابط مدرس و دو گروه مجزا – جاهل و عالم یک گروه : جامعه فراگیران – یادگیری فراگیران فرایند آموزش استاندارد سفارشی با توجه هر دانش پژوه محیط آموزش مکانهای خاص ، مکتب، مدرسه هر کجا که باشید می توانید یاد بگیرید.

زمان آموزش زمان های خاص و تعریف شده هر زمان که اراده کنید.