سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی یعقوبی سرسختی – کارشناس فنی شرکت خدمات مهندسی آب و خاک مازندران
مجتبی یعقوبی سرسختی – عضوهیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

چند سالی است اجرای طر حهای تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح استا نها ی مازندران و گیلان در حال انجام می باشد . تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به معنای منظم نمودن قطعات نامنظم و غیر هندسی به همراه ساخت و اجراء شبکه آبیاری و زهکشی (عمدتا" خاکی ) به گونه ای که هر قطعه منظم تسطیح شده و به طور مستقل دارای کانال آبیاری به منظور آبگیری و کانال زهکشی برا ی تخلیه زه آب به همراه جاده سرویس مناسب باشد . بخش عمده اراضی شالیزاری در استان های گیلان و مازندران در فصول غیر زراعی زهدار (آبگیر) بوده و امکان کشت دوم و استفاده مجدد از اراضی به منظور بالا بردن تراکم کشت عملا" مقدور نمی باشد، لذا در ای ن رابطه، تجربیات و مطالعات نگارندگان در زمینه روش های مف ید تجربی در اجرای شبکه ها ی آبیاری و زهکشی در اراضی شالیزار ارائه گردیده است . تجربیات حاصل که در طی سالیان متمادی حاصل گردیده، مشتمل بر تعیین روش های اجرائی منا سب به تناسب موقعیت مکانی طرح، انتخاب ماشین آلات مناسب به منظور احداث شبکه و تعیین درصد وزنی هریک از فعالی تهای اجرائی است.