مقاله ريخت شناسي استخوان دم لامه و جايگاه آن در تاکسونومي تعدادي از ماهيان آب شيرين حوضه جنوبي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۴۸ تا ۴۵۹ منتشر شده است.
نام: ريخت شناسي استخوان دم لامه و جايگاه آن در تاکسونومي تعدادي از ماهيان آب شيرين حوضه جنوبي درياي خزر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخوان دم لامه
مقاله ماهي آب شيرين
مقاله رده بندي
مقاله ريخت شناسي
مقاله حوضه جنوبي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: باغباني سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر ريخت شناسي استخوان دم لامه ۱۹ گونه ماهي از مناطق مختلف حوضه خزر شامل تالاب بابل، بابلسر، ساري، سفيدرود و مزرعه پرورش ماهي شهيد رجايي ساري از ۱۷ جنس، ۶ خانواده و ۵ راسته مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان دادند که استخوان دم لامه در ماهيان مورد مطالعه از نظر وجود و يا عدم وجود زائده در ناحيه قدامي، شکل آن از نماي شکمي، پشتي و جلويي و تعداد زائده خارمانند پشتي، وجود يا عدم وجود شکاف در ناحيه قدامي، مسطح يا شيار دار بودن ناحيه شکمي، منشاي تيغه پشتي (فاصله از بخش جلويي) و ويژگي هاي ديگر داراي تنوع هستند. سطح شکمي استخوان دم لامه کپورماهيان مورد مطالعه عمدتا مثلثي شکل بوده که در بعضي از گونه ها سطح شکمي شياردار و در بعضي ديگر مسطح مي باشد. استخوان دم لامه در ماهيان مورد مطالعه مربوط به اعضاي زير خانواده Leuciscinae داراي ويژگيهاي مشابه هستند. ناحيه قدامي در همه ماهيان مورد مطالعه مربوط به اين زير خانواده دو شاخه مي باشد. ناحيه قدامي در ماهيان مورد مطالعه مربوط به زيرخانواده Cyprininae دو شاخه نيست. در گاو ماهيان و اردک ماهيان مورد مطالعه، استخوان دم لامه يا فاقد پهلوهاي شکمي بوده و يا در صورت وجود تحليل رفته است. تيغه پشتي در دو گروه اخير چندان رشد نکرده است. با توجه به ريخت شناسي استخوان دم لامه در گروههاي مختلف ماهيان مورد مطالعه، چنين به نظر مي رسد که اعضاي مربوط به زيرخانواده هاي Leuciscinae،Squalliobarbinae  و Acheilognathinae قرابت بيشتري دارند. بر اساس يافته هاي فوق کليد مصوري جهت شناسايي برخي از ماهيان حوضه جنوبي درياي خزر بر اساس شکل استخوان دم لامه تهيه گرديد.