مقاله ريزازديادي انجير رقم جامي كن با استفاده از كشت مريستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ريزازديادي انجير رقم جامي كن با استفاده از كشت مريستم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انجير (.Ficus carica L)
مقاله مريستم
مقاله بنزيل آدنين (BA)
مقاله ايندول بوتريك اسيد (IBA) و نفتالين استيك اسيد (NAA)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحرارو امير
جناب آقای / سرکار خانم: بابالار مصباح
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كوهي حبيبي دهكردي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، ريزازديادي گياه انجير رقم جامي كن از مريستم انتهايي گياهچه هاي رشد يافته در شرايط گلخانه مورد بررسي قرار گرفت. براي مرحله استقرار اندازه ريزنمونه مريستمي در دو سطح (۰٫۲-۰٫۴ و ۰٫۵-۰٫۷ ميليمتر)، نوع محيط كشت در دو سطح (MS و B5) و غلظت هورمون بنزيل آدنين (BA) در سه سطح (۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ ميلي گرم در ليتر) بصورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي مورد مطالعه قرار گرفتند و پس از يك ماه، درصد بقاي ريزنمونه هاي مريستمي اندازه گيري شد. سپس مريستم هاي خوب رشد يافته براي مرحله باززايي استفاده گرديدند. براي مرحله پرآوري فاكتورهاي غلظت هورمون BA در سه سطح (۱، ۱٫۵ و ۲ ميلي گرم در ليتر) به تنهايي يا در تركيب با سه غلظت هورمون نفتالين استيك اسيد (۰، ۰٫۱ و ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر) بصورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي بررسي شدند. محيط كشت بكار رفته براي اين مرحله محيط كشت پايه MS بود و برداشت داده ها (تعداد و طول شاخه هاي توليدي) پس از ۶ هفته انجام شد. در مرحله ريشه زايي، غلظت هورمون ايندول بوتريك اسيد در ۴ سطح (۰٫۵، ۱، ۱٫۵ و ۲ ميلي گرم در ليتر) در قالب طرح كاملا تصادفي آزمون گرديد. محيط كشت مورد استفاده نيزMS  نيمه غلظت بود و پس از ۵ هفته، درصد گياهچه هاي ريشه دار شده، تعداد و طول ريشه هاي توليدي، داده برداري شدند. طبق نتايج بدست آمده، بيشترين درصد بقاي ريزنمونه مريستمي در مرحله استقرار در محيط حاوي ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر BA ديده شد و بيشترين ميزان زنده ماني نيز مربوط به ريزنمونه هاي با اندازه بزرگ تر بود. در مرحله پرآوري، غلظت ۲ ميلي گرم در ليتر BA نسبت به ساير غلظت ها، بيشترين تعداد شاخه را حاصل نمود و اين در حالي بود كه كوتاهترين طول شاخه نيز در اين سطح BA بدست آمد. همچنين بيشترين طول شاخه در غلظت ۱ ميلي گرم BA ديده شد. در مرحله ريشه زايي، حداكثر تعداد گياهك هاي ريشه دار شده در غلظت هاي ۱٫۵ و ۲ ميلي گرم در ليتر IBA حاصل گرديد، همچنين بيشترين تعداد ريشه براي هر گياهچه در محيط حاوي ۲ ميلي گرم در ليتر IBA ديده شد.