مقاله ريزازديادي پايه بالغ و دانهال گونه اكاليپتوس گلوبولوس (Eucalyptus globulus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: ريزازديادي پايه بالغ و دانهال گونه اكاليپتوس گلوبولوس (Eucalyptus globulus)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوبولوس
مقاله ريزازديادي
مقاله كشت جوانه
مقاله بالغ
مقاله دانهال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اكاليپتوس گلوبولوس blue gum (E. globulus) از جمله گونه هاي مهم و تند رشد براي جنگلکاري و بهره برداري در صنايع چوب، کاغذ، توليد اسانس و عسل مرغوب است. با توجه به آنكه ناسازگاري عمل پيوند و رد آن و همچنين عدم ريشه زني قلمه ها در بافت هاي بالغ مشکلاتي اساسي در اکاليپتوس هاست، تکثير گياه مزبور به کمک روش هاي ريزازديادي در اين تحقيق انجام گرفت. جوانه هاي رويشي جانبي از پايه هاي بالغ برگزيده در جنگل هاي شمال ايران و نيز دانهال هاي حاصل از بذر در فصول مختلف سال جمع آوري و با محلول هاي مختلف کلرور جيوه و هيپوکلريت سديم در غلظت ها و زمان هاي متفاوت، بسته به فصل و ژنوتيپ گياه ضدعفوني شدند. براي تشکيل شاخه از ريزنمونه هاي حاصل از پايه بالغ و دانهال گونه E. globulus اثر پنج تيمار هورموني، شامل غلظت هاي مختلف از هورمون هاي سيتوكنين و اكسين (صفر تا ۱ ميلي گرم بر ليتر) در سه تکرار آماري با يك آزمايش واريانس بر پايه طرح كاملا تصادفي بررسي شد. صفات مختلف از جمله طول شاخه ، ضريب ازدياد و سبزينگي شاخه، تجزيه و تحليل شدند. مناسب ترين روش سترون سازي جوانه هاي پايه بالغ، غوطه وري نمونه ها در محلول اتانول ۷۰ درصد به مدت ۳۰ ثانيه و سپس در محلول كلرور جيوه ۰٫۵ درصد به مدت ده دقيقه و در مورد جوانه هاي دانهال، استفاده از محلول کلرور جيوه ۰٫۱ درصد، به مدت ۶ دقيقه و در فصل بهار بود. در مرحله شاخه زايي، تكثير و رشد طولي مطلوب شاخه هاي حاصل از جوانه پايه بالغ، در محيط MS تغييريافته (نصف غلظت از عناصر غذايي پرمصرف) با هورمون هاي IAA و Zeatin به ترتيب در غلظت هاي ۰٫۲ و ۱ ميلي گرم در ليتر انجام گرفت. تشكيل شاخه از جوانه دانهال در محيط داراي ۰٫۵ BAP به همراه۰٫۱ Kin ،۰٫۱ GA3  و ۰٫۰۱ IBA ميلي گرم در ليتر صورت گرفت. در مرحله ريشه زايي، شاخه هايي به طول يك و نيم سانتي متر از منشا بالغ و دانهال، در محيط ۱٫۴ غلظت از املاح پرمصرف MS و هورمون هاي اكسين تلفيقي NAA و IBA هريك به مقدار ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر داراي ريشه شدند. نهال هاي حاصل، پس از سازگاري تدريجي با شرايط گلخانه اي، با موفقيت در خاک جاي گرفتند.