مقاله ريزازديادي گياه دم گاوي (Smirnovia turkestana Bunge) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۷۴ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ريزازديادي گياه دم گاوي (Smirnovia turkestana Bunge)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزازديادي
مقاله بيابان زدايي
مقاله دم گاوي (Smirnovia turkestana)
مقاله شاخه زايي و ريشه زايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصر شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: قمري زارع عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شهرزاد شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي خانيكي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه دم گاوي (Smirnovia turkestana Bunge) يکي از گونه هاي گياهي با ارزش ماسه زارهاي ايران مي باشد. نظر به اهميت اين گونه در امر بيابان زدايي، مشكلات زادآوري طبيعي، نياز به حفظ ذخاير ژنتيكي در شرايط فراسرد و ريزازديادي آن مورد بررسي قرار گرفت. بذرهاي خراش داده شده با محلول هيپوکلريت سديم w/v %1.25 به مدت ۱۵ دقيقه سترون شدند و بعد در محيط پايه MS (1/2) کشت گرديدند. گياهچه هاي بدست آمده پس از ۳ هفته از محل يقه قطع و در ۸ تيمار در محيط پايه MS با ترکيبات متفاوتي از هورمون هاي BAP، ۲ip، Kin و IBA با ۴ تکرار براي شاخه زايي استقرار يافتند. بر اساس نتايج به دست آمده، محيط کشت پايه MS حاوي هورمون هاي ۲ip و BAP (هر کدام به مقدار ۵/۰ ميلي گرم بر ليتر) و IBA به ميزان ۰۱/۰ ميلي گرم بر ليتر، به عنوان بهترين محيط شاخه زايي و محيط کشت MS تغييريافته بدون هورمون، به عنوان برترين محيط ريشه زايي تعيين گرديد. گياهچه هاي ريشه دار شده پس از انتقال به گلدان هاي حاوي خاک عرصه به گلخانه منتقل و مراحل سازگاري طي ده روز انجام شد.