مقاله ريزنشت سيستم ‌هاي ادهزيو توتال اچ و سلف اچ در حفرات كلاس V كامپوزيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: ريزنشت سيستم ‌هاي ادهزيو توتال اچ و سلف اچ در حفرات كلاس V كامپوزيتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشت
مقاله باندينگ
مقاله ترميم
مقاله توتال
مقاله سلف اچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادمان نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: فرزين ابراهيمي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين مطالعه ex vivo به منظور بررسي ميزان ريزنشت در ترميم ‌هاي کلاس V کامپوزيتي با استفاده از سيستم ‌هاي ادهزيو مختلف (سلف اچ و توتال اچ) انجام شد.
روش بررسي: ۳۰ دندان مولر سوم کشيده شده سالم انسان انتخاب شد و حفرات کلاس V به ابعاد ۵٫۱×۳×۳ ميلي‌ متر در سطوح باکال و لينگوال دندان ‌ها تهيه شد. دندان ‌ها به ۳ گروه تقسيم شدند. باندينگ‌ هاي مورد استفاده در اين مطالعه Excite (Ivoclar/Vivadent) وAdheSE (Ivoclar/Vivadent)  و AdheSE-one (Ivoclar/Vivadent) بودند. پس از استفاده از باندينگ ها، حفرات توسط کامپوزيت InTen-S A1 (Ivoclar/Vivadent) در سه Increment ترميم و با دستگاه QTH با شدت ۷۰۰mW/cm2 کيور شدند. پس از ۲۴ ساعت نگهداري در آب ۳۷ درجه سانتي ‌گراد، دندان‌ ها تحت ۵۰۰ سيکل حرارتي ۵-۵۵ درجه سانتي ‌گراد قرار گرفتند و سپس در محلول فوشين بازي ۱% به مدت ۲۴ ساعت نگهداري شدند و پس از شستشو با آب در آکريل شفاف سلف کيور مانت شدند و پس از برش زير استريوميکروسکوپ براي تعيين ميزان ريزنشت بررسي شدند. براي آناليز آماري داده ‌ها از آزمون Mann -Whitney U استفاده شد.
يافته ‌ها: در مقايسه مارژين ‌هاي مينايي و عاجي در هر گروه، ميزان ريزنشت در مينا کمتر از عاج بود و در گروه‌ هاي Excite و AdheSE-one اين تفاوت از نظر آماري معني ‌دار بود (P=0.001، P=0.043). در مقايسه مارژين‌ هاي عاجي، کمترين ريزنشت مربوط به باندينگ AdheSE بود، البته بين سه باندينگ از نظر آماري تفاوت معني ‌داري وجود نداشت (P=0.14). در مقايسه مارژين ‌هاي مينايي، بين سه باندينگ از نظر آماري تفاوت معني ‌داري وجود داشت (P=0.001) و کمترين ريزنشت مربوط به باندينگ Excite و بيشترين مربوط به AdheSE-one بود.
نتيجه ‌گيري: کمترين ريزنشت مارژين مينايي مربوط به سيستم ادهزيو توتال اچ و کمترين ريزنشت مارژين عاجي مربوط به سيستم ادهزيو سلف اچ دو قسمتي بود.