مقاله ريزنشت فيشورسيلانت در ميناي آلوده شده به بزاق: مقايسه تاثير استفاده از سه نوع ادهزيو سينگل باند، آي باند و ادهز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: ريزنشت فيشورسيلانت در ميناي آلوده شده به بزاق: مقايسه تاثير استفاده از سه نوع ادهزيو سينگل باند، آي باند و ادهز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستن شيار
مقاله شکاف هاي روي دندان
مقاله مواد چسبنده به عاج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نوگوراني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي نژاد شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: همايون زاده مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مهمترين علت شكست فيشورسيلانت آلودگي حين درمان مي باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير استفاده از عوامل باندينگ عاجي سينگل باند، ادهز و آي باند در ريزنشت در ميناي آلوده به بزاق بود.
مواد و روشها: در اين مطالعه تجربي، پنجاه و چهار دندان پرمولر سالم انتخاب و به پنج گروه تقسيم گرديدند. گروه ۱: دندان ها بعد از اچ بدون آلودگي بزاقي، فيشورسيلانت شدند. گروه هاي ۲، ۳ و ۴: دندان ها پس از اچ، ۱۰ ثانيه به بزاق آلوده و با پوار هوا خشك شدند. سپس به ترتيب در گروه ۲ از سينگل باند، در گروه ۳ از ادهز و در گروه ۴ از آي باند قبل از فيشورسيلانت استفاده شد. در گروه ۵، نمونه ها بعد از اچ و آلودگي و خشك كردن، بدون هيچ عامل باندينگ سيل شدند. بعد از انجام ترموسايكلينگ و رنگ آميزي و برش باكولينگوالي، دندان ها بوسيله استريوميكروسكوپ مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور تحليل داده ها از آزمون هاي Kruskal-Wallis و Dunn استفاده شد.
يافته ها: ميزان ريزنشت در گروه فيشورسيلانت آلوده به بزاق بدون عامل باندينگ، با گروه هاي سينگل باند، ادهز و آي باند تفاوت معني داري داشت (P<0.05). علاوه بر آن، ميزان ريزنشت در گروه هاي سينگل باند، ادهز و آي باند اگرچه از گروه فيشورسيلانت فاقد آلودگي كمتر بود، ولي اين تفاوت معني دار نبود. همچنين بين گروه هاي سينگل باند، ادهز و آي باند از نظر ميزان ريزنشت تفاوت معني داري وجود نداشت.
نتيجه گيري: آلوده شدن مينا به بزاق بعد از اسيد اچ و قبل از فيشورسيلانت به افزايش ريزنشت منجر مي گردد. استفاده از سينگل باند، ادهز و آي باند بعد از آلوده شدن مينا به بزاق باعث كاهش ميكروليكيج در حد فيشورسيلانت غيرآلوده مي شود.