مقاله ريز ازديادي چهار رقم گلابي (.Pyrus communis L)، (درگزي، نطنزي، شاه ميوه و ويليامز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: ريز ازديادي چهار رقم گلابي (.Pyrus communis L)، (درگزي، نطنزي، شاه ميوه و ويليامز)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلابي
مقاله کشت بافت
مقاله ازديار درون شيشه اي
مقاله ازديار رويشي
مقاله پرآوري شاخه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتي سيدضيا
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: بابالار مصباح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي ريزازديادي چهار رقم گلابي، سه آزمايش مجزا انجام شد. در آزمايش اول اثر چهار نوع محيط كشت (MS, MS/2, MSN/2 and MQL) روي صفاتي مثل طول شاخه، تعداد شاخه و رنگ برگ مورد مقايسه قرار گرفت.
محيط كشت MS/2 و MSN/2 به ترتيب بيشترين ميزان پرآوري شاخه و بلندترين شاخه ها را توليد نمودند. محيط كشت MS در مقايسه با MSN/2 برگ هاي توسعه يافته تري ايجاد نمود و محيط كشت MQL باعث زردي مفرط برگ ها و كاهش رشد گرديد. به منظور ارزيابي دقيق تر محيط هاي كشت (در آزمايش دوم) ۱۰ نوع محيط كشت شامل محيط هاي قبلي به اضافه تغيير يافته هاي آنها مورد آزمايش قرار گرفت و صفت اندازه برگ نيز اندازه گيري شد. بر اساس نتايج بدست آمده از آزمايش اول و آزمايش دوم، برتري محيط كشت MS/2 از بقيه محيط هاي كشت مشخص شد. آزمايش سوم، به منظور بررسي اثر غلظت BA و نوع اكسين بر پرآوري شاخه در ارقام مورد ارزيابي با استفاده از محيط كشت پايه MS/2 انجام شد. ارقام شاه ميوه و درگزي در غلظت ۲ ميلي گرم در ليتر و ارقام ويليامز و نطنزي در غلظت ۳ ميلي گرم در ليتر بيشترين ميزان پرآوري شاخه را نشان دادند. غلظت يكسان IBA و ۱/۰) NAA ميلي گرم در ليتر) در تركيب با BA نشان داد كه اثر IBA بر طول شاخه بيشتر از NAA بود.