مقاله ريفلاكس وزيكويورترال و آسيب كليه در سال اول زندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ريفلاكس وزيكويورترال و آسيب كليه در سال اول زندگي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيرخواران
مقاله عفونت ادراري
مقاله ريفلاكس وزيكويورترال
مقاله اسكار كليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرخي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: راجي فر بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عليرغم پيشرفتهاي اخير در درمان عفونت ادراري شيرخواران، هنوز هم اين بيماري بخصوص همراه با ريفلاكس وزيكويورترال ميتواند باعث آسيب كليه شود. احتمال آسيب كليه در سنين پايين مخصوصا در شيرخواران كمتر از يك سال بيشتر است. لذا اين مطالعه به منظور بررسي شانس حضور اسكار كليه در شيرخواران كمتر از يكسال كه هنگام ابتلا به عفونت ادراري داراي ريفلاكس وزيكويورترال بودند، انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۷۱ شيرخوار مبتلا به عفونت ادراري داراي ريفلاكس وزيكويورترال مراجعه كننده به بخش و يا درمانگاه نفرولوژي بيمارستان شيرخواران اميركلا طي سالهاي ۸۷-۱۳۸۶ كه هنگام ابتلا به اولين عفونت ادراري سن زير يكسال داشتند، انجام شد. تشخيص ريفلاكس با (Voiding cystourethrography) VCUG از درجه ۵-۱ بود و اسكار (درجه ۴-۱) توسط اسكن (Dimercaptosuccinic acid) DMSA 4-6 ماه بعد از عفونت، انجام شد و سپس نتايج مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از ۷۱ كودك زير يكسال مورد مطالعه ۴۹ نفر (%۶۹) دختر بودند. از ۱۴۲ واحد كليه، ۱۱۴ واحد (%۸۰٫۳) داراي ريفلاكس بودند كه ريفلاكس درجه  (%74.4) IIبيشترين ميزان را تشكيل مي داد. از ۱۴۲ واحد كليه مورد مطالعه ۴۸ واحد (۳۸٫۸%) داراي اسكار بودند كه بيشترين شدت اسكار، درجه I (31 واحد(%۶۴٫۴ ، بوده است. همچنين بيشترين درجه فراواني اسكار در ريفلاكس درجه II ، ۱۸ واحد (۳۷٫۵%) بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه بيش از يك سوم شيرخواران زير يك سال با عفونت ادراري و VUR داراي اسكار بودند. لذا با توجه به سن كم اين بيماران و عوارض دراز مدت اسكار، توجه بيشتر و دقيق تر بيماران فوق توصيه مي شود، همچنين احتمال ايجاد اسكار قبل از تولد را نيز نبايد از نظر دور داشت.