سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم کلکین نما – دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمود طاهری –

چکیده:

رگرسیون فازی برای مدل رگرسیونی با ورودی و خروجی فازی، در حالتی که ضرایب مدل اعداد فازی فرض شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل، برای محاسبه حاصل ضرب (و حاصل جمع) دو عدد فازی از ضعیف ترینtنرم که تنها T نرمی است که حافظ شکل اعداد ضرب شونده است، استفاده شده است. روش برازش مدل، روش کمترین قدر مطلق انحرافات است که با معرفی و استفاده از یک متر که بر پایهی قدر مطلق، فاصله بین اعداد فازی را اندازه میگیرد، انجام میشود