مقاله رگه هاي شخصيتي پيش بيني کننده نشانگان افسردگي در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در روان شناسي باليني از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: رگه هاي شخصيتي پيش بيني کننده نشانگان افسردگي در کودکان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگان افسردگي
مقاله رگه هاي پنجگانه شخصيت
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايوسفي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در طول دهه گذشته پژوهش هاي بسياري در مورد تحول شخصيت کودکان بر اساس مدل پنج عاملي شخصيت انجام شده است. هدف از اين مطالعه، بررسي ارتباط ميان رگه هاي شخصيتي و بروز نشانگان افسردگي در کودکان است.
روش: در اين مطالعه، تعداد ۲۶۸ دانش آموز (۱۴۲ پسر و ۱۲۶ دختر) دوره ابتدايي به همراه معلمان آنها بر اساس نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند و به پرسشنامه افسردگي کودکان پاسخ دادند. براي ارزيابي شخصيت کودکان از پرسشنامه پنج بزرگ نسخه کودکان و تکميل آن توسط معلمان آنها استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که، نشانگان افسردگي در کودکان به جز گشودگي به تجربه، با چهار رگه شخصيتي ديگر، شامل روان رنجورخويي (به طور مثبت)، برونگرايي، توافق جويي و وظيفه شناسي (به طور منفي) رابطه معني دار دارند. نتايج رگرسيون گام به گام مشخص کرد که تنها دو رگه روان رنجورخويي و برون گرايي توانستند حدود ۲۶ درصد از واريانس نشانگان افسردگي را در کودکان پيش بيني کنند.
نتيجه گيري: رگه هاي شخصيتي در کودکان مي توانند پيش بيني کننده نشانگان افسردگي در آنان باشند. نتايج بر اساس نظريه رگه هاي شخصيتي مورد بحث قرار گرفت.