سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید نامدارمقدم – کارشناس ارشدمتالورژی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی ساپکو
رضا محمودی – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

درتحقیق حاضرازالیاژ ریختگی الومینیوم A383 بعنوان زمینه استفاده گردید که پس ازانجام عملیات کیفی مذاب پودرگرافیت بااندازه ذرات کمتر از۵۰میکرون و درصد حجمی ۱تا ۱۵درصد بدان افزوده شده است نمونه هادرشرایط مختلف تهیه شده اند و اثرمتغیرهایی نظیر زمان همزدن افزایش منیزیم درصد حجمی گرافیت و مدول سطحی نمونه مطالعه گردید نتایج بدست آمده نشان دادند که درشرایط بهم زدن بهینه توزیع گرافیت برای قطعاتبا مدول سطحی بالا مناسب می باشد و زمان هم زدن با میزان گرافیت متناسب بوده و افزایش منیزیم تر شوندگی ذرات گرافیت را بهبود می بخشد