سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی انصاری پور – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعیدرضا زارع – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به توانایی های ناشناخته فرایند ریخته گری دوغلتکی عمودی (Vertical twin roll casting) ، جهت فراهم نمودن امکانات تحقیق در این زمینه دستگاه آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد و به تهیـه نمونـه هـای آزمایـشی از آلیاژ سرب – قلع اقدام گردید . بعـد از راه انـدازی دسـتگاه و شـناخت پارامترهـای فراینـد بـا کنتـرل آن هـا امکـان ریخته گری ورق آلومینیوم در دستور کار قرار گرفت . نتایج بدست آمده از بررسی های میکروساختاری ورق هـای آلومینیومی ریخته گری شده حاکی از تفاوت عمده ریزساختار در ورق تولیدی از سطح به طرف مرکـز ضـخامت می باشد که می تواند به عنوان یک عیب در ورق مطرح باشد . بررسی ها نشان داد به استناد مبـاحثی کـه در منـابع و مراجع آمده است، تغییر شرا یط انتقال حرارت در سطح غلتک با پیشرفت انجماد به سمت مرکز ضخامت ورق بـر روی نحوه شکل گیری ساختار تأثیر می گذارد . در این تحقیق اثر پارامترهای فرایند نیز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه است که بیانگر وجود وابستگی شدید فرایند به تغییر پارامترها می باشد .