سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پژمان فلک – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد نیرومند – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق مذاب آلیاژ Al-7.1 wt%Si در حین انجماد و در شرایط متفاوت تحت اعمـال تـنش برشـی قـرار گرفت و پس از رسیدن به دمای مورد نظر به صورت شمش، ریخته گـری شـد . پارامترهـای مـورد بررسـی شـامل میزان نرخ تنش برشی اعمال شده و کسر جامد منجمد شده قبل از ریخته گری بودند . تاکنون مکانیزم های مختلفی جهت توجیه نحوه تشکیل ریزساختار های نیمه جامـد ارائـه شـده اسـت . در ایـن مقالـه تـأثیر پارامترهـای فـوق بـر ریزساختار نمونه ها از نظر تغییر در مورفولوژی و اندازه آگلومره ها مورد بحث قرار گرفته و نوع رفتار مشاهده شده توسط یکی از مکانیزم های تشکیل ساختار با عنوان مکانیزم آگلومراسیون – دی آگلومراسیون، تحلیل شده است .