سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۴۰

نویسنده(ها):

چکیده:

بخشی از جاده کنونی مسجد سلیمان – دو راهی شوشتر که در تنگ مسجد – سلیمان و کنار یکی از شاخه های رودخانه تمبی موسوم به «رودشور» میگذرد، بارها به علت ریزشهای دامنه ای کوچک و بزرگ هزینه آفرین شده است. گذشته از آن خطر جانبی برای مسافران نیز موضوع تهدید کننده ای است که ضرورت ایمن سازی جاده را انکار ناپذیر می سازد. بدین منظور، متخصصین زمین شناسی گروه هراز راه ضمن انجام بررسیهای تکمیلی زمین شناسی مهندسی در این تنگ سعی کرده اند تا علت اصلی ریزشها و موقعیت بروز پدیده های خطر آفرین ریزشی را مشخص نمودهاز پی آن راه حل مناسبی برای ایمن سازی جاده به دست آورند.
بر پایه بررسیهای اشاره شده بالا دو نکته مهم زیر را می توان برشمرد:
الف – بیشتر سنگهای تشکیل دهنده دامنه های تنگ مسجد سلیمان ، متعلق به سازند گچساران است که در بر گیرنده لایه های تبخیری یا گچسنگ ، مواد اواری ریز دانه و فرسیاش پدیر مقل مارنهای قرمز یا خاسکتری رنگ وچند میان لایه سنگ آهکی ناخالص می باشد.
ب – گسلش و چین خوردگی عمومی و محلی موجب خرد شدگی شدید توده سنگ ناهمگن شده است که در نتیجه ریزشهای دامنه ای بویژه، پس از بارندگیها به وجود می آیند.
با بررسی تکمیلی که شرح آن در این گزارش خواهد آمد دو نکته یاد شده به صورت کلی پذیرفته شده است. با شناحت کاملتر ویژگیهای ریختاری – ساختار توده سنگ گچساران ، بخش بندی دامنه ها و یا در حقیقت جاده مسجد سلیمان ، از دیدگاه پایداری امکان پذیر گشته و در نتیجه برای هر بخش از جاده راه حل ایمن سازی قابل ارائه خواهد بود.