سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن شرفی – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
محسن حائری – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
مزدک رادملکشاهی – عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

یکی از روش هایی که بوسیله آن می توان از مشخصات لرزه ای خاک محل آگاه شد، اندازه گیری و بررسی مایکروترمورها می باشد. مایکروترمورها ریز لرزه هایی هستند که بر اثر عوامل نامشخص در زمین وجود دارند و دامنه آن ها از ۱ تا ۱۰ میکرون است. مایکروترمورها می توانند ناشی از منابع طبیعی مانند باد و امواج دریایی یا منابع مصنوعی نظیر ترافیک و یا حرکت ماشین آلات صنعتی باشد. با عبور مایکروترمورها از داخل خاک مشخصات لرزه ای خاک مربوط را به خود می گیرند و درنتیجه با اندازه گیری و تحلیل این ریز لزره ها می توان مشخصات لرزه ای خاک موجود را در هر محل از جمله پریودهای طبیعی و غالب و تا حدودی ضریب بزرگ نمایی آبرفت موجود در محل را بدست آورد. در این مقاله با توجه به اهمیت مولفه قائم زمین لرزهکه در زلزله های اخیر نیز مشاهده شده است و با استفاده از روش حائری ۱۹۹۹، بر روی این مولفه مایکروترمورها نیز کار شد. مایکروترمورها در شهر کرمانشاه در ۱۰۶ نقطه روی آبرفت اندازه گیری شد. هر یک از این نقاط نماینده یک ناحیه به مساحت km2 بود، طوری که سطح شهر به ۱۰۶ مربع به ضلعkm1 در km1 شبکه بندی شده بود. با استفاده از آنالیز طیفی مولفه های مختلف مایکروترمورهای اندازه گیری شده روی آبرفت و با استفاده از روش ناکامورا (۱۹۸۸) برای حرکات افقی و روش حائری (۱۹۹۹) برای حرکات قائم نتایج زیر حاصل گردید: ۱ـ پریود غالب زمین در نقاط مختلف شهر برای مولفه قائم و افقی زلزله تعیین گردید. ۲ـ بزرگنمایی هر محل برای دو مولفه افقی و قائم به صورت کیفی حاصل شد ۳ـ نقشه های پهنه بندی لرزه ای شهر کرمانشاه برای پریود مختلف نوسانی و با خطرات نسبی متفاوت تهیه گردید.