سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد عباس نژاد – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه شهید باهن
رضا حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شهر کرمان که در یکی از مناطق شدیداَ زلزله خیز جنوب شرق کشور قرار گرفته، در معرض خطر زلزله در حد X مرکالی اصلاح شده قرار دارد. در این مقاله ریزپهنه بندی درجه ٢ و ارزیابی اثرات زلزله بر این شهر با استفاده از GISمورد بررسی قرار می گیرد. ریزپهنه بندی از نظر تشدید جنبش زمین، گسیختگی دامنه ها و روانگرائی صورت گرفته است. از آنجا که کرمان در یک دشت صاف و هموار واقع شده، خطر حرکات دامنه ای در آن تقریباَ منتفی است. نقشه خطر روانگرائی که از تلفیق نقشه های عمق آب زیرزمینی و نوع رسوبات تا عمق ٥ متر در سیستمGIS تهیه شد،معرف خطر روانگرائی در محدوده کوچکی از شهر م یباشد. از تلفیق نقشه های پریود غالب میکروترمورها و نوع رسوبات در سیستمGISنقشه ریزپهنه بندی میزان تشدید جنبش نیرومند زمین در شهر کرمان و مناطق اطراف تهیه گردید.سرانجام، با توجه به شدت زلزله در نقاط مختلف شهر و نقشه کلی آسیب پذیری ساختمانهای شهر، نقشه پهنه بندی شدت تخریب شهر کرمان در اثر زلزله با شدتX MMIتهیه گردید که معرف تخریب شدید بخشهای وسیعی از شهرمی باشد.