سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا شاهنده – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشکده علوم زمینی دان
دکتر بهاالدین حمدی – دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی- استادیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زم
دکتر احمد شمیرانی – دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید ب
دکتر عباس صادقی – دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شه

چکیده:

پاره سازندهای دولومیت زیرین، شیل زیرین، دولومیت میانی و شیل بالایی از سازند سلطانیه در برش سربندان واقع در شمال شرقی تهران، به خوبی برون زد دارد. در این برش از سازند سلطانیه تا کنون فسیلی از نوع پیکر فسیل (Body fossil) گزارش نشده است. در مطالعات انجام شده در پاره سازندهای کربناتی اول و سوم یعنی پاره سازند دولومیت زیرین و پاره سازند دولومیت میانی، میکروفسیل های زیر ازنوع ریز پوسته داران (Small shelly Fauna) به دست آمده است.- پاره سازند دولومیت زیرین:Hyolithelus SP.; Rugatotheca typica he, 1980; Archaeooides granulatus Qian,1977 این فسیل ها مطابقند با بیوزون اول از سازند سلطانیه:Proto-shelly Fauna Assemblage Zone (بیوزن تجمعی پوسته داران ابتدایی) به دیرینگی نئوپروتروزوئیک پسین. – پاره سازند دولومیت میانی: Conotheca Subcurvata(Yue,1987) Anabarites trisulcatus (Missarzhevsky,1966) Siphogonuchites triangularis (qian1974) Hyolithellus vladimirovae Missarzhevsky,1966 Olivooides multisulcatus Qian,1977 این فسیل ها مطابقند با بیوزن سوم از سازند سلطانیهChuaria- Vendotaenia Assemblage zone به دیرینگی کامبرین زیرین ، اشکوب مانی کائین (Manykayian)