سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدحامد امام جمعه زاده – دکترای مدیریت استراتژیک ، استاد مدعو دانشکده فنی دانشگاه تهران
یعقوب قلی پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله به بررسی جایگاه ریسک سرمایه گذاری و مالی به عنوان یکی از ریسکهایی که صنعت پیمانکاری کشور با آن روبروست، می پردازد. ابتدا ریسکها از دودیدگاه کارفرما و پیمانکار مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابزار تنوع سازی ریسکها که در دست پیمانکار می باشد، تشریح شده است. جهت تعیین جایگاه ریسک های سرمایه گذاری و مالی، مطالعات میدانی در قالب مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط مدیران پروژه ها، انجام گرفت و نتایج آن برای صنعت پیمانکاری پروژه های سدسازی ایران تجزیه و تحلیل شدند و در پایان یک رده بندی برای این ریسکها ارایه شده است.