سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان نظریان نائینی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پایگاهدادههای زمانی موجود امکان کار با اطلاعات زمانی مبهم و نادقیق را فراهم نمیکنند، در حالی که استفاده از مفاهیم فازی برای مدلسازی مقادیر مبهم یکی از شیوههای مورد استفاده در پایگاهدادههای متعارف میباشد . ما در این مقاله، پس از بررسی کوتاه پایگاهدادهها، مدلهای دادهای و زبانهای پرسش زمانی، با انتخاب زبان ATSQL به عنوان یک زبان زمانی، آن را گسترش دادهایم . در این گسترش قابلیت پرسش فازی را به آن افزوده و نشان دادهایم که به کمک زبان توسعهیافته که آن را FATSQL مینامیم میتوان دادههایی را که زمان منتسب به آنها نادقیق است به آسانی ذخیره و بازیابی کرد و مورد پردازش قرار داد