مقاله زخم فشاري در ICU که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۹۰ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: زخم فشاري در ICU
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زخم فشاري
مقاله بخش مراقبت ويژه
مقاله ابزار برادن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قوامي هاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: امروزه زخم فشاري پس از سرطان و بيماري هاي قلبي عروقي سومين بيماري پرهزينه محسوب مي شود. مهم ترين عوامل خطر ايجاد زخم فشاري عبارتند از: سن بالاي ۷۰ سال، جنس مذکر، نژاد سفيد پوست، سيگاري بودن، شاخص توده بدني پايين، کم تحرکي، کاهش سطح هشياري، بي اختياري ادراري مدفوعي، سوء تغذيه و غيره. زخم فشاري عارضه بالقوه بيماران بستري در بخش هاي ويژه است و پيشگيري از آن از مسایل مهم پرستاري مي باشد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر يک مقاله مروري مي باشدکه جديدترين روش هاي بررسي و پيشگيري از زخم هاي فشاري دربخش مراقبت هاي وي‍ژه را مورد مطالعه قرار مي دهد.
يافته ها: شيوع زخم فشاري در بخش مراقبت هاي ويژه بالاتر از ساير بخش ها و ميزان آن بين ۸درصد تا ۴۰ درصد متغيير مي باشد و اين به دليل پايين بودن ايمني بيماران بستري در اين بخش مي باشد.
بحث و نتيجه گيري: کيفيت مراقبت پرستاري به عنوان عامل کليدي پيشگيري از زخم فشاري مورد توجه قرارگرفته است. موضوع اساسي در پيشگيري از زخم فشاري، شناسايي افراد در معرض خطر است. در مجموع بهترين ابزار پيش بيني کننده زخم فشاري در بيماران بستري در بخش هاي ويژه، ابزار برادن است که شامل شش زير مجموعه درک حسي، رطوبت، فعاليت، جنبش، تغذيه و سايش مي باشد. مورد ارزيابي عوامل مرتبط با ايجاد زخم فشاري در  ICU ها به عمل آمد که برخي مشابهت ها و مغايرت ها و اختلافات را نشان مي دهد.