سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش زلزله در درود – گذشته، حال، آینده

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

توحید ملک زاده – دکترای ژئوفیزیک

چکیده:

تاریخ یآن زلزل ههای و آذربایجان شناختی زمین وضعیت بررسی آذربایجان د ر ژئوفیزیکی مختلف مطالعا ت : اشاره مناطق ا ز یکی تکتونیک ی ، لحا ظ ا ز منطقه این که م یده د کمربن د به موسوم زلزله کمربند در و آسیاست جوان بسیار میانه ا ز که کمربند این . داردقرا ر هیمالیا- آلپ زلزله آلپ ، مناطق ا ز عبو ر از پسمیشود ، شروع اطلس اقیانوس شمال افغانستان ، پاکستان ، ایرا ن ، آذربایجا ن ، ترکیه ، نوا ر و رسیده فیلیپین جزای ر منطقه به تبت هندوستا ن، رانوا ر این میتوان واقع د ر. می آور د بوجو د ر ا عریضی.دانست