مقاله زمانبندي جريان کارگاهي مونتاژ با زمان آماده سازي وابسته به توالي و زمان حمل و نقل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: زمانبندي جريان کارگاهي مونتاژ با زمان آماده سازي وابسته به توالي و زمان حمل و نقل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مساله جريان کارگاهي مونتاژ
مقاله متوسط زمان جريان کار
مقاله متوسط زمان ديرکرد
مقاله زمان آماده سازي وابسته به توالي
مقاله روش هاي حل شمارش کامل و دقيق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم نژاد سعداله
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي مقدم رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: معبوديان ياسمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، مساله زمانبندي جريان کارگاهي مونتاژ سه مرحله اي با دو هدف کمينه سازي متوسط زمان اتمام کارها و متوسط زمان ديرکرد کارها بررسي مي شود. اين مساله، مدلي از سيستم هاي توليدي است که در آن عمليات توليدي متفاوتي به طور همزمان و مستقل انجام مي شوند، سپس قطعات توليدي، جمع آوري شده و به مرحله مونتاژ براي عمليات نهايي منتقل مي شوند. در اين مدل سعي شده است با در نظر گرفتن زمان آماده سازي وابسته به توالي و زمان حمل و نقل قطعات، مدل طراحي شده به محيط واقعي نزديک شود، سپس يک حد پايين براي زمان اتمام کليه کارها ارايه مي شود در ادامه براي مساله هاي نمونه، موعد تحويل کارها به صورت تصادفي در بازه تعيين شده توليد مي شوند. براي اعتبارسنجي مدل پيشنهادي، از نرم افزار بهينه سازي لينگو ۸ و روش شمارش کامل که در محيط نرم افزار MATLAB برنامه نويسي گرديد، استفاده مي شود. مقايسه نتايج بدست آمده از حل توسط لينگو ۸ و شمارش کامل نشان مي دهد که در مساله هاي با ابعاد بزرگتر (تعداد کارها (n)،n>8 )، حل توسط لينگو ۸ از نظر زمان و انحراف مقدار تابع هدف، از مقدار بهينه کلي (از روش شمارش کامل)، ناکارآمدتر است. به طوري که در بعضي از مساله هاي بزرگ مقدار تابع هدف به دست آمده از لينگو ۸ نسبت به روش شمارش کامل،۲۰ % انحراف نشان مي دهد. بنابراين پيشنهاد مي شود براي کاهش زمان حل و کم کردن انحراف در مقدار تابع هدف مي توان از الگوريتم هاي فراابتکاري استفاده نمود.