سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرمافزار
شهریار لطفی – دانشگاه تبریز
مهرزاد خاکی جامعی – کارشناسی ارشد مکاترونیک

چکیده:

از وسایل حمل و نقل عمومی که امروزه نقش بسیار عمدهای در اقتصاد و زندگی مردم پیدا کرده است، راهآهن میباشد. ارزانی،راحتی، آسایش و کمخطر بودن این وسیله نقلیه باعث شده است مردم نسبت به آن استقبال نشان دهند. این امر مسئولین راهآهن رابرآن میدارد که در مواقعی مانند روزهای تعطیل سعی کنند از حداکثر ظرفیت خطوط استفاده نمایند. اما از سوی دیگر به علت گنجایش پایین خطوط و تعداد بالای قطارها، افزایش تعداد قطار باعث تاخیر بیش از حد قطارها و نارضایتی مردم و مشکلات دیگر میشود زیرا خطوط راهآهن در کشور ما یک طرفه میباشد و در هنگام تلاقی قطارها یکی از آنها باید پشت خط معطل بماند. چینش و زمانبندیمناسب حرکت قطارها میتواند این تاخیر را به حداقل برساند. بر این اساس یک زمانبندی مناسب لازم است تا از این تاخیرها کاسته شود. در این مقاله با کمک الگوریتم ژنتیک روش جدیدی برای تخمین ساعت مناسب حرکت و چینش قطارها ارایه شده است تا بدین طریق بتوان حداقل زمان تاخیر را برای قطارها تا رسیدن به مقصد به وجود آورد. شبیهسازیها نشان می دهند این روش در کاهش میزان تاخیر بسیار موثر است.