سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا عزیزخانی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
یوسف شفاهی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

زمانبندی حرکت قطارها یکی از مسائل مهم برنام هریزی در را هآهن م یباشد. تعیین برنامه زمانبندی حرکت قطارها، منافع زیادی از نظر کاهش زمان سفر و همچنین استفاده بهتر از منابع موجود دربردارد. این مسأله از مد تها پیش مدنظر پژوهشگران حمل و نقل ریلی بوده است و در این رابطه مدل های متنوعی ارائه شده است. به طور معمول به علت وجود تعداد زیادی ازمتغیرهای عدد صحیح، این گونه مسائل، جزء مسائل Np-hard شناخته می شوند و روش حل کلاسیک آنها که مستلزم ستجوی کامل در دامنه جواب های امکا نپذیر است، برای حل مسائل واقعی کارا نمی باشد. به همین دلیل رو شهای جستجوی تصادفی، مثل الگوریتم ژنتیک می تواند روش مؤثری برای حل این گونه مسائل باشد. در این مقاله، الگوریتمی برای حل مسأله زمانبندی حرکت قطارها ارائه شده است.روش ارائه شده می تواند مسأله زمانبندی حرکت قطارها را تحت شرایط مختلف مانند یک خطه یا دو خطه بودن بلا کها و وجود بیش از یک مبدأ- مقصد، برای مثا لهای واقعی در زمان قابل قبول حل نماید