سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی سپهری – دانشگاه تربیت مدرس تهران
فریدون خرازی – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

تولید محصولات سفارشی در زودتـرین زمـان و پـایین تـرین هزینـه یکـی از اهـداف سیسـتم هـای تولیـدی انعطـاف پـذیر مـی باشـد . یـک فرآینـد تولیدی معمولا " از دو بخش تولیـد ( ماشـین کـاری ) و مونتـاژ تشـکیل شـده اسـت . یکـی از مهمتـرین پارامترهـای سیسـتم هـای تولیـدی انعطـاف پذیر، زمانبندی بهینه تولید و مونتاژ محصولات می باشد .
در این مقاله ضمن تعریف مسئله زمانبندی تولیـد و مونتـاژ تولیـد، براسـاس مـدل برنامـه ریـزی عـدد صـحیح، مسـئله مدلسـازی مـی گـردد . سـپس الگوریتمی هیورستیکی در دو مرحله بـرای حـل آن توسـعه داده مـی شـود . بـرای ارزیـابی میـزان کـارایی الگـوریتم هیورسـتیک، کـران پـایین بـرای مسئله تعریف و جواب حاصله با آن مقایسـه مـی گـردد و در انتهـا دیـده مـی شـود کـه الگـوریتم هیورسـتیک ارائـه شـده در بیشـ تر مسـائل تصـادفی تولید شده، جواب بهینه یا نزدیک به بهینه ( با اختلاف زیر ٢/٥ درصد ) را تولید می کند