سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرویز فتاحی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سیناهمدان
جمال ارکات – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

زمانبندی سیستم های تولید کارگاهی انعطاف پذیر دارای جایگاه ویژه هم در حوزه مدیریت تولید و هم در حوزه مسائل بهینه سازی ترکیبی می باشد . یکی از مسائل حائز اهمیت در سیستم های تولید کارگاهی انعطاف پذیر، زمان راه اندازی عملیات ها می باشد . در این تحقیق ما زمانبندی سیستم های تولید کارگاهی را با در نظر گرفتن زمان راه اندازی وابسته به خانواده کارها مورد بررسی قرار می دهیم . در ابتدا، مدل ریاضی مسأله بصورت یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح ترکیبی ارائه شده است . این مدل توانایی دستیابی به نقاط بهینه برای مسائل کوچک را دارا می باشد . با توجه به اینکه مسأله مورد بررسی از نوع مسائل NP-Hard محسوب می گردد، در این تحقیق یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی برپایه دو روش انجماد تدریجی و جستجوی ممنوع برای حل آن ارائه شده است . بمنظور بررسی اثربخشی و کارایی الگوریتم پیشنهادی مثال های عددی مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج آزمایشات انجام گرفته نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در این تحقیق توانایی دستیابی به نقاط نزدیک بهینه را برای مسائل در اندازه متوسط و بزرگ دارا می باشد