سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرویز فتاحی – استادیار، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی ص
عبدالرضا روشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانش

چکیده:

یکی از مسائل حائز اهم یت در س یستم ها ی تول ید کارگاه ی، نحوه استفاده از س یستم های حمل و نقل می باشد . در نظر گـرفتن زمـان حرکـت و در دسترس بودن تجه یزات حمل و نقل از قب یل جرثق یل، لیفتراک، رباط و . . . در مساله زمانبند ی س یستم های تولید کارگاهی موجب می گـردد کـه زمانبندی س یستم تول ید کارگاه ی واقعی تر و به شرایط واحد های تولیدی نزدیکتر گردد . در این تحقیق ما مسئله زمانبندی سیستم هـا ی تولیـ د کارگاهی را با در نظرگرفتن تجه یزات حمل و نقل مورد بررسی قرار داده و یک الگوریتم کارآمد را برای حل آنها ارائه می نمـا ییم . مـدل ریاضـ ی مساله بصورت یک مدل برنامه ر یزی عدد صح یح ترک یبی ارائه شده است . با توجه به اینکه مساله مورد بررسی از نـوع مـسائل NP-Hard محـسوب می گردد، ما یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برپایه متاهیوریسیتیک های جستجوی ممنوع و انجماد تدریجی برای حل آن ارائه نموده ایم . براساس تحلیل ها ی انجام شده نشان داده م ی شود که مدل ر یاضی ارائه شده در این تحقیق توانایی دستیابی به جوابهای بهینه برای مـسائل کوچـک را دارا می باشد . برای مسائل در اندازه بزرگ، امکان دست یابی به جوابهای بهینه وجود نداشته و الگوریتم پیشنهادی در این مقاله برای دستیابی به جوابهای نزدیک به بهینه کارایی و اثربخشی بالایی را دارد .