سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشیار نرم افزار، عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، د
حمید سعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده م
حمید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده م

چکیده:

انگیزه گرید محاسبات ی، مجتمع کردن منابع توزیع شده ناهمگون جهت حل مسائل پیچیده علمی، صنعتی و تجاری است . جه ت رسیدن به این هدف یک سیستم زمانبندی کارآمد به عنوان یک بخش حیاتی برای گرید لازم است . متاسفانه پویایی و ناهمگونی منابع گرید باعث پیچیدگی زمانبندی وظایف م ی شوند. بعلاوه با معرفی مدل اقتصادی گرید، علاوه بر زمان ا تمام کار، هزینه اجرای کار نیز به نگران ی های کاربران اضافه شد . اکثر سیست م های زمانبندی موجود در محیط گرید، زمان اتمام و هزینه اجرای کارها را به صورت مجزا بهینه م ی کنند. در این مقاله یک سیستم زمانبندی ارائه شده که به کاربر اجازه م یدهد اهمیت زمان اتمام و اهمیت هزینه اجرای کارهایش را به صورت "وزن زمان" و "وزن هزینه" مشخص کند. بر اساس این دو وزن یک تابع هدف وز ندار و دو متغیره برای زمانبند ارائه شده است. زمانبند پیشنهادی از الگوریتم(SA) Simulated annealing برای بهینه سازی انتصاب وظایف به منابع بهره گرفته اس ت. در استفاده ازSA زمان و هزینه به همراه وز ن شان در نظر گرفته شده اند. ما ن شان دادیم زمانبن د ،SA زمانبن دی بهینه تری ایجاد م یکند