سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روزبه اشراق نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
حسن مدیر شانه چی – دانشیار گروه برق
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق

چکیده:

در این مقاله از الگوریتم ژنتیک جهت زمان بندی بهینه تعمیرات واحدهای یک شرکت تولیدی در فضای رقابتی استفاده شده است. این زمان بندی با استفاده از یک الگوریتم نو و ابتکاری صورت می گیرد. در این الگوریتم پیشنهادی شرکت تولیدیj به صورت مستقل زمان بندیتعمیرات خود را با هدف ماکزیمم کردن سود، به کمک تخمین قیمت بسته شدن بازار و محاسبه هزینه های بهره برداری و تعمیرات، انجام می دهد و سپس نتایج حاصله را به بهره بردار مستقل سیستم تسلیم می کند. با این زمان بندی سود نهائی شرکت تولیدی jماکزیمم شده ومقدار آن مشخص می شود. بهره بردار مستقل سیستم نیز با توجه به تابع هدف خود، که تراز کردن قابلیت اطمینان درسرتاسر هفته های یکسال می باشد زمان بندی واحدها را انجام داده و قیمت بسته شدن بازار را به عنوان معیار مرجع جهت محاسبه سود از دست رفته شرکت تولیدی jدر مرحله نقض قیود محاسبه می کند. در نهایت بهره بردار مستقل سیستم با توجه به زمان بندی انجام شده توسط شرکت تولیدیjقابلیت اطمینان سیستم و قیود خود را کنترل می کند اگر در حد قابل قبول باشد، زمان بندی از دیدگاه شرکت تولیدیj تایید می شود ولیاگر غیر از این باشد، بهره بردار مستقل سیستم واحدهای غیر مجاز را شناسائی کرده و از شرکت تولیدیj درخواست زمان بندی مجددواحدهای غیر مجاز را می کند. با انجام زمان بندی مجدد توسط شرکت تولیدی j در راستای برآورده شدن هدف بهره بردار مستقل سیستم،سود شرکت تولیدی j کاهش می یابد. پس از تایید زمان بندی مجدد شرکت تولیدی، اختلاف سود حاصل شده در مرحله اول زمان بندی شرکت تولیدی و مرحله آخر، با توجه به معیار مرجع توسط بهره بردار مستقل سیستم محاسبه شده و در انتهای سال از مصرف کننده ها دریافت و به شرکت تولیدی j پرداخت می شود که مقدار این هزینه با توجه به تعداد کل مصرف کننده ها بسیار ناچیز می باشد.