سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلی ترابی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پردیس تفرش)
بهروز کریمی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمدتقی فاطمی قمی – استاد دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، زمان بندی تولید و تحویل انباشته های اقتصادی در یک زنجیرة تامین شامل یک تامین کننده و یک مونتاژگر مورد بررسی قرار میگیرد. سیستم تولید تامین کننده از نوع کار کارگاهی انعطافپذیر قطعی است بطور یکه کلیه پارامترها نظیر نرخ تقاضای قطعات، قطعی و در طی یک افق زمانی محدود ثابت میباشند. سیاست زما نبندی، استفاده از یک سیکل مشترک تولید و تحویل قطعات است. هدف مسئله یافتن طول سیکل مشترک بنحوی است که مجموع هزینه های نگهداری، را هاندازی و حمل و نقل در واحد زمان برای کل زنجیره حداقل گردد. این مسئله شامل یک بخش گسسته و یک بخش پیوسته است. زیرمسائل تخصیص قطعات به ماشی نآلات هر مرحله از سیستم تولید تامی نکننده و تعیین بردار توالی تولید آنها در هر ماشین، بخش گسسته مسئله بوده و زیرمسائل تعیین اندازه انباشتة قطعات و تعیین برنامة زما نبندی تولید و تحویل آنها در هر سیکل، بخش پیوستة مسئله را تشکیل م یدهد. بدین منظور یک مدل ریاضی مختلط غیر خطی صفر و یک برای این مسئله توسعه یافته است. حل مستقیم این مدل از پیچیدگی بالای محاسباتی بخصوص در مسائل با ابعاد بالا برخوردار بوده و لذا یک روش حل بهینة شمارشی نیز برای کاهش نسبی پیچیدگی حل آن ارائه شده است.