سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ایرانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ص
کامران کیانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ص
سیدمحمدتقی فاطمی قمی – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

زمان بند ی تول ید کارگاه ی یکی از پیچیده تر ین مسائل زمان بند ی است . در این مقاله، مسئله زمـان بنـد ی تول یـ د کارگـاه ی در حالت پویا با هدف حداقل ساز ی مجموع هزینه های دیرکرد در تحویل و فروش از دست رفته ارائه می شود . در این محیط با رسـ یدن هر سفارش جد ید با ید در مورد پذ یرش یا رد آن تصمیم گرفته شود . از این رو هزینه های فروش از دست رفته سفارشـات جد یـ د بـا افزایش هز ینه د یرکرد د ر زمان بند ی مجدد مقا یسه می شود . در صورتی که سفارشات جدیدی پذیرفته شود، زمان بندی بـا در نظـر گرفتن این سفارشات ارائه م ی شود . به دل یل پ یچیدگی ز یاد این مسئله ، در ابعاد بزرگ نمی توان از الگوریتم های بهینه استفاده کرد . لذا در این مقاله الگوریتم ژنتیک برای حل این مسئله مورد استفاده قرار می گیرد . در پایان نیز چند مثال عددی ارائه می شود