مقاله زمان تبديل عادتي و اجباري تنفس بيني به دهاني بيني در افراد سالم غير سيگاري و غير ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۶۴ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: زمان تبديل عادتي و اجباري تنفس بيني به دهاني بيني در افراد سالم غير سيگاري و غير ورزشکار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنفس بيني
مقاله تنفس دهاني بيني
مقاله ورزش
مقاله تهويه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرفرين مريم
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي لطفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: انصارين خليل
جناب آقای / سرکار خانم: قديري صوفي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي لادن
جناب آقای / سرکار خانم: اصلان پور فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: تحقيقات بسياري راجع به تبديل عادتي تنفس بيني به دهاني بيني در شرايط ورزش صورت گرفته ولي تاکنون مقايسه کمي بين زمان تبديل عادتي و اجباري تنفس بيني به دهاني بيني در شرايط ورزش بعمل نيامده است. تحقيق حاضر به منظور تعيين زمان تبديل عادتي و اجباري تنفس بيني به دهاني بيني در شرايط ورزش انجام گرفت.
روش بررسي: ده نفر داوطلب مذکر و ده نفر داوطلب مونث در فاصله سني ۲۰±۲ سال بطور تصادفي ساده انتخاب گرديدند. آزمايش در دو پروتکل ورزشي با بار کاري افزايش يابنده روي ارگومتر به اجرا درآمد. در پروتکل اول آزمايش تا زمان آغاز تنفس دهاني بصورت عادتي و در پروتکل دوم آزمايش با دهان بسته تا زمان آغاز تنفس دهاني بصورت اجباري انجام شد و زمان تبديل تنفس بيني به دهاني بيني و ميزان تهويه در هر دو پروتکل تعيين گرديدند.
يافته ها: زمان عادتي و اجباري آغاز تنفس دهاني بترتيب برابر ۱۵۲٫۶۸±۱۱٫۸۵ و ۴۶۴٫۷±۱۲٫۸۸ ثانيه در جنس مذکر و ۱۵۷٫۷۵±۱۹٫۶۴ و ۲۷۱٫۴۳±۱۲ ثانيه در جنس مونث بود. در پروتکل عادتي بين زمان تبديل و ميزان بار کاري و در پروتکل اجباري بين زمان تبديل با افزايش تهويه و همچنين ميزان بار کاري همبستگي معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري: نتايج حاضر حاکي از طولانيتر بودن زمان شروع تنفس بيني دهاني در وضعيت اجباري در مقايسه با وضعيت عادتي در افراد مذکر بوده و زمان شروع عادتي در هر دو جنس کوتاهتر از زمان اجباري آن مي باشد. همچنين افراد مونث از شيب تهويه اي بالاتري در زمان تبديل برخوردارند.