سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش مدیریت مراتع مناطق خشک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ناصر باغستانی میبدی – استادیارپژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

تعیین زمان چرا وحدبهره برداری مجاز گیاهان بگونه ای که ضمن رسیدن بعملکرد بهینه دام پایداری اکوسیستم مرتعی نیز تضمین گردد ازاصول اساسی درمدیریت مرتع به حساب می آیند برای دستیابی به اهداف موردنظر درمراتع مناطق خشک مروری برنتایج تحقیقات و تجارب حاصله طی سالهای ۱۳۷۸-۸۳ درایستگاه تحقیقات مرتع نیر استان یزد صورت گرفت جمع بندی حاصله ازپژوهشهای انجام شده نشان داد که نوسانات بارندگی منطقه زیاد و تولید سالانه علوفه مرتع شدیدا متاثر ازآنها می باشد تولید کل گیاهان دراواخر اردیبهشت ماه طی سالهای موردمطالعه بین ۲۷تا۳۴۳ کیلوگرم درهکتار نوسان داشته است میزان تولید گیاهان یکساله بیش ازگونه های دائمی تحت تاثیر تغییرات بارندگی قرارگرفته است درصد ترکیب این گیاهان برزمان مناسب ورود دام به مرتع بسیاراثرگذار است زیراتمرکز چرای دام دراغاز برروی گیاهان یکساله است وباگذشت زمان و کاهش کمیت و کیفیت آنها گرایش چرا برروی گیاهان دائمی فزونی یافته و بیشتر موردتوجه دام قرارمیگیرند بنابراین اغاز زود هنگام فصل چرا درترسالی ها و تاخیر درانجام آن با بروز خشکسالی ها ازویژگیهای امادگی مرتع درمناطق خشک بحساب می آیند بسیاری ازگونه های گیاهی موجود درمراتع مناطق خشک تا اواسط مهرماه به میزان اندک موردچرا واقع میشوند و بمنظور توجه به این منابع غذایی بررسی امکان ادامه چرا تا اواخر پاییز ضروری به نظر میر سد اعمال شدت چرای متعادل بالحاظ ضرایب ۵۰و۳۰و۱۰و۷۰ درصد به ترتیب برای گیاهان چند ساله کلاسهای یک دو سه ومجموع گیاهان یکساله موجب گردید تا گونه های salsoa rigida ,artemisia sieberi , stipa barbata ومجموع گیاهان یکساله به میزان ۶۹و۱۴و۴۲و۷۳ درصد مورد بهره برقرارگیرند