مقاله زمينه يابي اجراي مديريت كيفيت جامع (T.Q.M) در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: زمينه يابي اجراي مديريت كيفيت جامع (T.Q.M) در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت کيفيت جامع
مقاله مشتري
مقاله آموزش و پرورش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي تحليلي آمادگي مديران و دبيران نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شيراز براي پذيرش تفكر مديريت كيفيت فراگير بود. بدين منظور مقياسي از نوع ليكرت در شش مقوله (توجه به مشتري ـ تعهد مديريت و رهبري ـ بهبود مداوم ـ مشاركت همگاني و تصميم گيري ـ آموزش و رشد كاركنان ـ ارزشيابي) تهيه شد و اطلاعات لازم جمع آوري گرديد. براي تعيين روايي مقياس از نظر كارشناسان و براي تعيين پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده شد. جامعه آماري شامل كليه مديران و دبيران نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر شيراز مي باشد. نمونه گيري به شكل طبقه اي – تصادفي انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه:
۱- نگرش تمامي افراد (مديران و دبيران) نسبت به (T.Q.M) رضايت بخش بوده و به طور نسبي نگرش بالايي در پذيرش مديريت كيفيت فراگير وجود دارد.
۲- بيشترين انتخاب از نظر مديران و دبيران به همه گروه ها (دانش آموزان، كاركنان و جامعه) اختصاص داشت.
۳- مديران در مقايسه با دبيران نسبت به پذيرش (T.Q.M) نگرش بالاتري دارند.
۴- تفاوت معناداري ميان زن و مرد، نسبت به پذيرش (T.Q.M) وجود ندارد.
۵- از ميان اجزاي شش گانه (T.Q.M) «توجه به مشتري» بيشترين و «ارزشيابي» كمترين ميزان تاثير در نگرش افراد نسبت به پذيرش (T.Q.M) را داشته است.
۶- بين نگرش مديران و معلمان برحسب سوابق كاري نسبت به پذيرش مديريت كيفيت فراگير به ترتيب در سطح p<0.003 و p<0.04 تفاوت معنادار وجود دارد.