مقاله زمينه يابي امکان توسعه و ترويج کشاورزي ارگانيک در استان کرمانشاه از ديدگاه کارشناسان کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: زمينه يابي امکان توسعه و ترويج کشاورزي ارگانيک در استان کرمانشاه از ديدگاه کارشناسان کشاورزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزي ارگانيک
مقاله امکان کاربرد
مقاله کارشناسان کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آجوداني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به جهت عدم استفاده از نهاده هاي شيميايي، حداکثرسازي عملکرد محصولات و کاهش تخريب هاي محيطي ابتدا بايد شرايط مزرعه در نظرگرفته شود و سپس نهاده هاي شيميايي را کاهش و مواد آلي مورد نياز مزارع به کار برده شوند. اين عمل تحت عنوان کشاورزي ارگانيک بيان مي شود. در اين پژوهش، زمينه هاي امکان کاربرد کشاورزي ارگانيک از ديدگاه کارشناسان کشاورزي استان کرمانشاه بررسي شده است. تحقيق حاضر از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي بوده است. ابزار تحقيق پرسشنامه بوده است که جهت سنجش پايايي پرسشنامه از آزمون مقدماتي استفاده گشته است که ۲۰ پرسشنامه بين کارشناسان کشاورزي توزيع و ميزان آلفاي کرونباخ حاصل آن ۸۳ درصد به دست آمد. از کل ۳۲۰ نفر از کارشناسان کشاورزياستان، تعداد ۱۷۵ نفر از طريق جدول مورگان به روش تصادفي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. متغير وابسته در اين پژوهش زمينه هاي امکان کاربرد کشاورزي ارگانيک و متغيرهاي مستقل عوامل آموزشي، اقتصادي، فني، مديريتي، اجتماعي، روان شناختي و سياست گزاري ها مي باشند. از جمله نتايج پژوهش مي توان به رابطه معني دار بين متغيرهاي عوامل آموزشي در سطح ۱ درصد و عوامل اقتصاديدر سطح ۵ درصد خطا با امکان کاربرد کشاورزي ارگانيک اشاره کرد. همچنين متغيرهاي عوامل آموزشي و اقتصادي به روش گام به گام وارد معادله رگرسيون چند متغيره گرديدند که در نهايت ۳۱ درصد از تغييرات متغير وابسته توسط اين دو عامل شکل گرفتند.